top of page

Our Team

Mei Hung, Executive Director

Joy Liu, Site Coordinator, Chinese Language School

Yihua (Eva) Jiang, Communications Manager

Xiaohong (Ada) He, Community Outreach Coordinator

Florence Xia, Program Coordinator, Little Dragon Afterschool Program

Eric He, Program Coordinator, Youth Leadership and Menotring Program

Jinghe Zhong, Communications & Events Coordinator

bottom of page